Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 mei 2023
1. 35765

Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 16 mei 2023 over het wetsvoorstel te stemmen, opdat woordvoerders desgewenst een stemverklaring kunnen afleggen.

2. 36165

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 16 mei 2023 over het wetsvoorstel te stemmen, opdat woordvoerders desgewenst een stemverklaring kunnen afleggen.

3. 35920

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), D66 (Pijlman) en ChristenUnie en SGP gezamenlijk (Verkerk/Schalk).
Mogelijk dat de vraag van de twee laatstgenoemde fracties over een reactie van de regering op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (35920, H) als commissiebrede vraag wordt gesteld.

De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 26 mei 2023, 12.00 uur de Kamer te doen toekomen. Gelet hierop zullen reacties van de leden van de commissie op de proef van het verslag tot 12 mei 2023, 12.00 uur, gegeven kunnen worden. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota stelt de commissie voor het plenaire debat over het wetsvoorstel op 30 mei 2023 te houden.

4. 35282, L

Brief van de minister van OCW over beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs en voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid; Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 april 2023 (35282, L), op 23 mei 2023 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

5. 35788/36200, AE en 36200, P

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over reactie vervolgvragen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming huidige studenten zonder basisbeurs; Kabinetsformatie 2021; Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over compensatie van studenten van de pechgeneratie; Miljoenennota 2023

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra