Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 mei 2023
1. Brief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte Tennet Duitsland

Brief van de minister van Financiën en de minister voor K&E over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissies besluiten het tweeminutendebat over de Toekomst van Tennet Duitsland in de Tweede Kamer af te wachten en deze brief (28165, AC) opnieuw ter bespreking te agenderen op 23 mei 2023.

2. E220028

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over Commissiemededeling over een hervorming van economische governance; EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583)

De commissies besluiten de brief van de minister van Financiën van 18 april 2023 (36290, B) voor kennisgeving aan te nemen.

3. COM(2023)240, 241, 242

Wetgevende EU-voorstellen economische governance

De commissies besluiten de EU-voorstellen over economic governance (COM(2023) 240, 241, 242) opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche aan de Kamer is toegezonden. Voorts verzoeken zij de griffie bij de regering kenbaar te maken dat de commissies het BNC-fiche graag zo spoedig mogelijk, dan wel uiterlijk 31 mei 2023 tegemoet wensen te zien.

4. T02634

Toezegging In EU bespreken bruikbaarheid structurele saldo (35.000)

De commissies besluiten toezegging T02634 als voldaan te beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man