Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 april 2023
1. 36229

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag (36229, D) en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 30 mei 2023.

2. 35788/36200, AE en 36200, P

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over reactie vervolgvragen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming huidige studenten zonder basisbeurs; Kabinetsformatie 2021

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 april 2023 (35788/36200, AE), op 9 mei 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg. Het lid Koffeman (PvdD) verzoekt de minister alvast de beantwoording vóór het plenaire debat over het wetsvoorstel Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (36229) - dat voorzien is voor 30 mei 2023 - aan de Kamer toe te zenden.

De motie-Koffeman c.s. over compensatie van studenten van de pechgeneratie (36200, P) blijft als 'niet uitgevoerd' aangemerkt in afwachting van het nader schriftelijk overleg.

3. 35920

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 9 mei 2023, mits de Kamer de gevraagde voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State uiterlijk op 21 april 2023 heeft ontvangen. Indien de voornoemde voorlichting niet op 21 april 2023 is ontvangen, bespreekt de commissie de nadere procedure opnieuw op 9 mei 2023. De commissie streeft naar een plenair debat over het wetsvoorstel op 30 mei 2023, mits de minister de vragen in het verslag tijdig kan beantwoorden.

4. 36132

Verankering experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Krijnen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra