Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V)

- Mededelingen en informatie

Het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt, na kennisneming van de uitstelbrief aangaande de beantwoording van de vragen inzake mensenrechtenschendingen in Iran, de griffie ambtelijk aan het ministerie door te geven dat de commissie de beantwoording graag uiterlijk 4 mei 2023 ontvangt, om het te kunnen bespreken tijdens de commissievergadering van 9 mei.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk