Dit wetsvoorstel voorziet in het geven van een wettelijke grondslag aan het kwalificatieraamwerk NLQF, de generieke inschaling van formele opleidingen in het NLQF en de verplichte vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op diploma’s van de formele opleidingen. Tevens wordt met dit voorstel de mogelijkheid geboden voor individuele inschaling van non-formele opleidingen in dit kwalificatieraamwerk en de vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op waardedocumenten van deze opleidingen. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel het NCP NLQF een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Nederland heeft zich in 2008 gecommitteerd aan de aanbeveling over het Europees kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (het EQF, European Qualifications Framework for Life Long Learning). Conform deze aanbeveling zijn in 2012 het Nederlands kwalificatieraamwerk ontwikkeld (het NLQF) en het Nationaal coördinatiepunt NLQF opgezet (NCP NLQF). Het EQF is ontwikkeld als Europees referentiekader voor het bepalen van het niveau van alle mogelijke kwalificaties, vormen van onderwijs en opleiding (zoals initiële diplomagerichte opleidingen, cursussen en trainingen) in termen van acht verschillende niveaus van leeruitkomsten. Het systeem van het EQF en de daaraan gekoppelde NQF’s is niet alleen relevant op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau. De doelstellingen van het NLQF zijn een afgeleide van die van het EQF: het transparanter maken van het landelijke opleidingsaanbod teneinde de mobiliteit van werknemers, werkzoekenden en studenten en ook Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 9 april 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt, D66, VVD, ChristenUnie, CDA, BBB, JA21, FVD en PVV.

Tegen: DENK, NSC en SGP.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2024 als hamerstuk afgedaan.

De fractie van de SGP is daarbij aantekening verleend


Kerngegevens

ingediend

12 april 2023

titel

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

21