Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 maart 2023
1. 36229

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Krijnen en Fiers), D66 (Van der Voort), de PVV (Van Kesteren), de SP (Van Apeldoorn), de ChristenUnie (Verkerk), de PvdD (Prast) en de SGP (Schalk). De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag zo spoedig mogelijk toe te zenden.

De commissie besluit na de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag over de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Gelet op de mogelijke druk op de plenaire agenda van de Kamer vóór de aanstaande Kamerwisseling, wordt de griffier gevraagd om alvast te bezien wanneer een eventueel plenair debat over het wetsvoorstel ingepland kan worden.

2. 35920

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

De commissie besluit naar aanleiding van de ontvangen nadere memorie van antwoord (35920, G) eerst de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State af te wachten alvorens een besluit te nemen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Enkele fracties verzoeken de griffier om alvast te verkennen wanneer een eventueel plenair debat over het wetsvoorstel ingepland kan worden.

3. 36200 VIII, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. E220025

Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 februari 2023 (36249, C) en de brief van de Europese Commissie van 23 maart 2023 (36249, D), op 11 april 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra