Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 maart 2023
1. Vervolg dossier Omgevingswet

De commissies besluiten de opvolging van de Omgevingswet en de behandeling van moties en toezeggingen, monitoring en evaluatie bij de commissie IWO te beleggen.

2. Toezeggingen en motie Omgevingswet

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies besluiten de brief van de minister voor VRO van 28 februari 2023 (33118/34986, EW) voor kennisgeving aan te nemen. Ten aanzien van de in deze brief aan de orde komende toezeggingen en motie, besluiten de commissies als volgt:
- de status van de toezeggingen T03276, T02871, T03002 en T02854 van "openstaand" te handhaven;
- de status van de gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid van "deels uitgevoerd" te handhaven.

Op voorstel van het lid Janssen (SP) verzoeken de commissies de griffie om een ambtelijke notitie waarin uiteen wordt gezet wat de consequenties en/of mogelijkheden zijn voor zowel de regering, de Tweede Kamer als de Eerste Kamer in het geval de in het inwerkingtredings-KB gemelde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) niet haalbaar blijkt te zijn.

Voorts bestaat bij de commissies de behoefte om de uitvoering van de gedane toezeggingen en aangenomen moties die verband houden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet nauwlettend te volgen. De griffie wordt verzocht om een overzicht van de reguliere momenten waarop navraag wordt gedaan naar de status van de toezeggingen en om een lijstje met de (nog onuitgewerkte) toezeggingen uit het debat op 7 maart jl.

3. 33118 / 34986, FF

Brief van de minister voor VRO met een reactie op het position paper van de Raad van State over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies besluiten n.a.v. de brief van 10 maart 2023 (33118/34986, FF) op 4 april 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor VRO.

4. 33118 / 34986, EX

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over openbaarmaking conceptadvies van Adviescollege ICT-toetsing (AcICT); Omgevingsrecht

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 4 april 2023.

5. Toezegging T03009

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over bejaagbaarheid van de grauwe gans; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Kamer nader informeren over de bejaagbaarheid van de grauwe gans (34.985)

De commissies nemen de brief van de minister voor N&S van 21 februari 2023 (34985, Q) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra