Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 maart 2023
1. 36160

Initiatiefvoorstel-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Meijer), CDA (Doornhof), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), ChristenUnie (Talsma), SP (Kox), SGP (Schalk) en de OSF (Raven).

2. 29453, B

Brief van de minister voor VRO over de Staat van de corporatiesector 2022; Woningcorporaties

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

3. 34453, AJ

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit 18 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

4. 35851, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de Wet bescherming klokkenluiders; Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders

De commissie besluit 18 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman