Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 maart 2023
1. 36169

Implementatie Europese klimaatwet

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, Fractie-Nanninga (Berkhout) en de SGP-fractie (Schalk).

2. Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de VVD-fractie (Vos) gezamenlijk met de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone). Tevens wordt inbreng geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrieven (aan de regering en aan de Europese Commissie) zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

Verslag schriftelijk overleg (36286, B)

De commissie besluit op 4 april 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4. Interparliamentary Conference on the challenges and opportunities for the EU’s future energy supply

Stockholm, 23 - 24 april 2023

In vervolg op de eerste inventarisatie op 14 maart jl. laat het lid Berkhout (Fractie-Nanninga) weten dat hij zal deelnemen aan deze interparlementaire conferentie. Het lid Crone (PvdA) is bij nader inzien niet in de gelegenheid om deel te nemen. Andere leden die wensen deel te nemen kunnen zich melden bij de griffie.

5. Mededelingen en informatie

Het lid Kluit (GroenLinks) maakt kenbaar de rol van spreker op zich te willen bij het het subthema "Decarbonising road transport: the roll-out of alternative fuel charging infrastructure" tijdens de ICM bijeenkomst op 25 mei 2023 in het Europees Parlement, indien hiervoor geen leden van de Tweede Kamer beschikbaar zijn.

6. Rondvraag

De commissie stemt in met het verzoek van het lid Schalk (SGP) om naast de op 21 maart verstuurde brief over de stikstofproblematiek, aanvullende schriftelijke inbreng te leveren over dit onderwerp. De GroenLinks-fractie (Kluit) geeft, mede namens de fracties van de PvdA (Karakus) en van de PvdD (Koffeman), aan tevens aanvullende schriftelijke inbreng te leveren over dit onderwerp.
De conceptbrief zal op korte termijn per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer