Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 maart 2023
1. 35765

Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Krijnen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk, en D66 (Van der Voort).

2. 36165

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

3. 35788/36200, AC en 36200, P

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming huidige studenten zonder basisbeurs en over de uitvoering motie-Koffeman c.s. (36.200, P); Kabinetsformatie 2021; Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over compensatie van studenten van de pechgeneratie; Miljoenennota 2023

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. 36200 VIII, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 februari 2023 (36200 VIII, E), op 28 maart 2023 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra