Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 maart 2023
1. E220028

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over Commissiemededeling over een hervorming van economische governance; EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583)

De VVD-fractie (Van Ballekom) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg.

2. 21.501-07, FL

Brief van de minister van Financiën over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 maart 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3. 21.501-07, FK

Brief van de minister van Financiën over verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 februari 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4. Brief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte Tennet Duitsland

Brief van de minister van Financiën en de minister voor K&E over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissies besluiten de bespreking van de brief aan te houden tot de vergadering van 21 maart 2023, wanneer duidelijk is op welke wijze de Tweede Kamer de brief zal behandelen. De commissies geven aan behoefte te hebben aan een duidelijke toelichting op het proces en de betrokkenheid van de Kamer(s) en verzoeken de griffie na te gaan wat hierover is opgemerkt in het advies van de Rekenkamer inzake Air France/KLM. De commissies benadrukken dat zij nog steeds gelijktijdig met en op eenzelfde wijze als de Tweede Kamer (indien noodzakelijk vertrouwelijk) geïnformeerd willen worden en de gelegenheid willen hebben om vragen te stellen, alvorens besluitvorming plaatsvindt of onomkeerbare stappen worden gezet.

5. Voorbereiding briefing Algemene Rekenkamer 21 maart 2023 over (de instelling van) fondsen

De commissies stemmen in met de voorgestelde opzet en met het verzoek van de Algemene Rekenkamer om de briefing in beslotenheid te laten plaatsvinden. De commissies plaatsen daarbij de kanttekening dat zij er tijdens de technische briefing graag uitdrukkelijk op worden gewezen wanneer informatie vertrouwelijk van aard is. De heer Van Ballekom geeft nog aan dat de reikwijdte van de briefing niet alleen fondsen betreft, maar ook over alle andere initiatieven gaat buiten de begroting om, zoals Invest NL.

6. Besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds (NGF-projecten)

Brief van de minister van EZK over besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds; Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023

De commissies besluiten de brief te betrekken bij het beleidsdebat over fondsen op 4 april 2023.

7. Tussentijdse evaluatie Invest-NL

Verslag schriftelijk overleg (35123, T)

De commissies besluiten het schriftelijk overleg te betrekken bij het beleidsdebat over fondsen op 4 april 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man