Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 februari 2023
1. Stand van zaken Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor VRO wordt heden geleverd door de fractie van D66 (Moonen), mede namens de fracties van de VVD (Klip-Martin), het CDA (Rietkerk) en de ChristenUnie (Verkerk), de fractie van GroenLinks (Kluit), de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Fiers), de PVV (Bezaan), de SP (Janssen) en de PvdD (Nicolaï). De commissies bepalen de reactietermijn voor beantwoording van de vragen op 28 februari a.s. en vertrouwen op een zelfstandig leesbare antwoordbrief. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Toezegging T03006 / 36.200 XIV, E

Toezegging Afstemming definities bij voortgangsrapportages Natuurnetwerk Nederland (34.985)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra