Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 februari 2023
1. 36002

Verzamelwet VWS 2022

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 maart 2023.

2. 35942

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 maart 2023. De commissie zal dan tevens bezien of toezegging T00969 (Rechtspositie jeugdigen bij toepassing vrijheidsbenemende maatregelen) als voldaan kan worden aangemerkt.

3. 35824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), D66 (Van der Voort), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Krijnen / Karakus), SP (Gerkens) en ChristenUnie (Verkerk).

4. Beleidsprogramma pandemische paraatheid

Verslag schriftelijk overleg (25295, BM)

De commissie neemt de brief van 30 januari 2023 met de reactie op de vragen van 9 december 2022 (verslag schriftelijk overleg 25295, BM) voor kennisgeving aan. Het onderwerp beleidsprogramma pandemische paraatheid is door de commissies J&V, VWS en BiZa/AZ op 29 november 2022 overgedragen aan de commissie VWS.

5. Oprichting van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII

Verslag schriftelijk overleg (36266, B)

De commissie neemt de brief van 16 februari 2023 met de reactie op de vragen van 23 januari 2023 (verslag schriftelijk overleg, 36266, B) voor kennisgeving aan.

6. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van 20 februari 2023 (31839 / 36200 XVI, AC) over de Hervormingsagenda Jeugd en besluit de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor een mondeling overleg. Fracties kunnen eventuele gesprekspunten tot 14 maart 2023 aanleveren bij de griffie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer