Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 februari 2023
1. 36169

Implementatie Europese klimaatwet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 maart 2023.

2. Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

De commissie besluit op 21 maart 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

3. EU-voorstel: herziening van de CO2-richtlijnen voor zware voertuigen

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en dit agendapunt opnieuw te agenderen op 14 maart 2023.

4. Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AH)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PVV (Faber) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Na ontvangst van de antwoorden zal de status van toezegging T01556 opnieuw aan de orde worden gesteld.

5. Digitale interparlementaire conferentie over circulaire bio-economie, 20 februari 2023

Het lid Kluit (GroenLinks) doet mondeling verslag van de digitale interparlementaire conferentie over circulaire bio-economie, gehouden op 20 februari 2023.

6. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de staf, naar aanleiding van de op 16 februari jl. ontvangen uitstelbrief betreffende de beantwoording van de op 26 januari 2023 gestelde vragen naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van Invest-NL (35123, S), om ambtelijk na te vragen of de beantwoording zo spoedig mogelijk aan de Kamer kan worden gezonden. Dit verzoek van de commissie is ingegeven door de wens de nog te ontvangen antwoorden te betrekken bij het beleidsdebat fondsen voorzien voor 4 april 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer