Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 februari 2023
1. CLV, A

Raming Eerste Kamer 2024

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA gezamenlijk (Ganzevoort), SP (Kox) en de SGP (Schalk)

2. 36281

Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Keunen), D66 (Pijlman) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

3. 34453, AJ

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de kennissessie met de TloKB heeft plaatsgevonden.

4. 35295, AG

Brief van de minister en de staatssecretaris van BZK over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd de PvdA (Koole) en de PvdD (Nicolai).

5. T03426 & T03428 /

De commissie besluit de status van toezeggingen T03426 en T03428 als voldaan aan te merken.

Tot slot wenst de commissie vragen te stellen over het voorgehangen ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten. Desgewenst kunnen leden ter zake inbreng leveren op 7 maart 2023. De commissie verzoekt de regering in de tussentijd geen onomkeerbare stappen te nemen.

6. Rondvraag

De commissie informeert naar de voortzetting van Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden (35397). De griffier meldt dat de Kamer in afwachting is van een brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de opvolging van de verdediging van het voorstel. De commissie besluit hierover een brief te sturen aan de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman