Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 februari 2023
1. 35594

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 maart 2023.

2. Stikstofproblematiek

De commissie stemt, onder voorbehoud van een aantal wijzigingen, in met het voorstel van het lid Kluit (GroenLinks) voor het houden van een mondeling overleg over de stikstofproblematiek. Het voorstel zal na onderlinge afstemming tussen de betrokken leden nog worden aangepast. Aanleiding voor het geplande overleg is het verslag schriftelijk overleg over de technische briefing van 15 november 2022 (35334, AY).

Naar aanleiding van dit verslag schriftelijk overleg leveren de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdD (Nicolaï) en OSF (Raven) inbreng voor nader schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. T02829

Toezegging Geen onnodige belemmeringen voor ontwikkelruimte bij toepassing salderingsinstrumenten bij aanpak stikstof (35.347)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Karakus) gezamenlijk en door de fractie van de SGP (Schalk).
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Brieven van 25 en 27 januari 2023 (33037, AN, AO en AP)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins), GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. Achtste voortgangsrapportage natuur

Verslag schriftelijk overleg (33576, AC)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van het CDA (Rietkerk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van 13 februari 2023 (36304, A) inzake het verstrekken van een lening aan SIF Group NL via Invest-NL en zij besluit de hiermee verband houdende tweede incidentele suppletoire begroting EZK 2023 (36304) af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer