Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 februari 2023
1. 36184

Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. Stikstofproblematiek

Naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de technische briefing van 15 november 2022 (verslag schriftelijk overleg 35334, AY) besluit de commissie om op 14 februari 2023, aan de hand van een voorstel van het lid Kluit (GroenLinks), eventuele vervolgstappen te bespreken. Tevens besluit zij op deze datum inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over de ontvangen antwoorden.

Voorts besluit de commissie op 14 maart 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de stikstofproblematiek in ruime zin.

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, E)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en voor N&S van 19 januari 2023 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:

- T01556: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T03335: Toezegging als voldaan aan te merken.
- T02199: Toezegging op openstaand te laten en de inwerkingtreding van de Omgevingswet af te wachten.
- T02829: Toezegging handhaven als 'openstaand' en op 14 februari 2023 agenderen voor inbreng schriftelijk overleg.
- T03103: Toezegging als voldaan aan te merken.
- T03104: Status van de toezegging op openstaand te laten en de verdere informatie af te wachten.
- T03109: Toezegging handhaven als 'openstaand' en te betrekken bij de schriftelijke inbreng over de stikstofproblematiek in ruime zin op 14 maart 2023.
- T03118: Toezegging als voldaan aan te merken.

4. Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Brieven van 25 en 27 januari 2023 (33037, AN, AO en AP)

De commissie besluit op 14 februari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van de minister van LNV van 25 en 27 januari 2023.

5. Achtste voortgangsrapportage natuur

Verslag schriftelijk overleg (33576, AC)

De commissie besluit op 14 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

6. Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag schriftelijk overleg (28286, T)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AH)

De commissie besluit op 21 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en de status van toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.

8. Mededelingen en informatie

De commissie besluit, op voorstel van het lid Kluit (GroenLinks), het Europese voorstel Green Deal Industrial Plan (COM(2023)62) voor procedure te agenderen in de vergadering van 14 maart 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer