Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 31 januari 2023
1. Voortgangsbrief Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot 7 februari 2023, dit in afwachting van de openbare briefing van het Adviescollege ICT-toetsing die op diezelfde dag zal plaatsvinden.

2. Antwoorden vragen Omgevingswet januari 2023 GroenLinks en PvdA

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot 7 februari 2023, dit in afwachting van de openbare briefing van het Adviescollege ICT-toetsing die op diezelfde dag zal plaatsvinden.

3. Toezeggingen T03490 en T02851

Toezegging Digitale toegankelijkheid monitoring (34.986); Brief van de minister voor VRO over de aanpak van het Indringend Ketentesten (IKT) inzake het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); Omgevingsrecht; Toezegging Toezending plan van aanpak voor het Integraal Ketentesten (33.118/34.986, EL)

De commissies besluiten de brief van de minister voor VRO van 17 januari 2023 (33118/34986, ET) voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten toezegging T03490 als "voldaan" aan te merken.

4. Technische briefing Adviescollege ICT-toetsing 7 februari 2023, 10:00-11:30 uur (openbaar)

De commissies stemmen in met de opzet voor de openbare technische briefing van het Adviescollege ICT-toetsing op 7 februari a.s.

5. Verzoeken position papers

De commissies nemen kennis van het door de griffie opgestelde overzicht van alle partijen die deze Kamerperiode zijn uitgenodigd voor deskundigenbijeenkomsten en aanverwante bijeenkomsten en die benaderd kunnen worden voor een position paper over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De griffie wordt verzocht deze lijst te comprimeren tot een overzicht van partijen die een standpunt kunnen geven meer specifiek over de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet en de werking van het DSO. Deze gecomprimeerde lijst zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden Klip-Martin (VVD) en Kluit (GroenLinks).

6. 33118 / 34986, ES

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van documenten betreffende conceptadvies AcICT; Omgevingsrecht

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brief van 23 december 2022 (33118/34986, ES) wordt heden geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. De fractie van de SP sluit zich bij de conceptbrief aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra