Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 31 januari 2023
1. 36138

Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 februari 2022 te houden.

Tevens besluit de commissie een rappelbrief uit te sturen aan de minister van J&V over het aanleveren van gepreconsolideerde teksten n.a.v. de motie-Bredenoord (35788, I).

2. 35915

Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 35990

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een door de Kamervoorzitter voor te stellen datum.

4. 36200 VI

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het halfjaarlijkse rappel toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

De commissie besluit

de status van de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken:
- T01774
- T02609
- T02711
- T02937
- T03302

de deadline van de volgende toezeggingen te verplaatsen naar 1 juli 2023:
- T00969
- T03031
- T03097
- T03190
- T03284
- T03371
- T03083
- T03089

de status van de volgende toezeggingen ongewijzigd te laten:
- T03383
- T03389
- T03095

de status van de volgende toezegging in ‘deels voldaan’ te wijzigen:
- T03391

5. 34605, J

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over recente ontwikkelingen op het gebied van personen- en familierecht; Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Recourt) gezamenlijk en de PVV (Bezaan).

6. 31753, F

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over het vervolg van de stelselvernieuwing rechtsbijstand; Rechtsbijstand

De commissie besluit de brief van 23 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie wenst de brief toe te voegen aan het dossier over de Staat van de Rechtsstaat.

7. Voorlichting Raad van State over de kwestie op welke wijze de (Tweede) Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur

De commissie wenst in overleg te treden met de Tweede Kamer (commissie J&V) teneinde het in de voorlichting voorgestelde overleg van beide Kamers van de Staten-Generaal met de regering aan de orde te stellen en verzoekt de staf om dit op te nemen met de commissiestaf J&V van de Tweede Kamer.

De commissie besluit een delegatie te machtigen om dit gesprek te voeren. In een volgende vergadering zal geïnventariseerd worden welke leden wensen deel te nemen aan dit gesprek.

8. De Staat van de wetgevingskwaliteit

Brief de minister voor Rechtsbescherming over de Staat van de wetgevingskwaliteit; Integraal wetgevingsbeleid

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 14 februari 2023 om te bezien of en hoe de Tweede Kamer de Staat van de wetgevingskwaliteit zal behandelen.

9. Werkprogramma Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair voor te dragen:
- interne markt (annex I) - in combinatie EZK/LNV+J&V;
- digitalisering van het vennootschapsrecht (annex I);
- strijd tegen seksueel misbruik van
kinderen (annex I);
- herziening van het regelgevingskader inzake
passagiersrechten (annex II);
- herziening van het kader voor alternatieve
geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting
met het oog op betere
handhaving van het consumentenrecht (annex II).

10. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Eventuele deelname en/of voordracht van onderwerpen zal via e-mail worden doorgegeven.

11. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de Kamervoorzitter het debat over AI te verplaatsen van 14 maart 2023 naar 21 maart 2023.
In een volgende vergadering - na ontvangst van de reactie van de staatssecretaris op de twee aan haar voorgelegde notities - zal de insteek van het debat over AI worden besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren