Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 januari 2023
1. 36094

Novelle verbetering uitvoerbaarheid

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Pijlman), PVV (Faber-Van de Klashorst) en PvdD (Nicolaï).

2. 36252

Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en door de SP-fractie (Van Apeldoorn).

3. Motie-Schalk c.s. betreffende de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Brief van de minister van EZK van 19 december 2022 (36200, AT)

De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 19 december jl. (36200, AT) voor kennisgeving aan te nemen en de huidige status ('niet uitgevoerd') van de motie-Schalk c.s. (36200, U) te handhaven.

Op verzoek van het lid Schalk (SGP) zal de griffie de commissie attenderen op publicatie van de TEK-regeling in de Staatscourant.

4. T03392 - Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Verslag schriftelijk overleg (35949, H)

De commissie besluit om het verslag van een schriftelijk overleg (35949, H) voor kennisgeving aan te nemen.
Voorts besluit de commissie om de status van toezegging T03392 als openstaand te blijven beschouwen.

5. Kernenergie

Brief van 9 december 2022 (32645/ 32813, D) en verslag schriftelijk overleg (32645/ 35092, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Crone) gezamenlijk en door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag schriftelijk overleg (28286, T)

De commissie besluit op 7 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

7. Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit op dit moment geen voorstellen uit het Werkprogramma 2023 als prioritair voor te dragen, maar gedurende het jaar bij de wekelijkse tweede selectiemogelijkheid aan de hand van de aan de commissieagenda's gekoppelde overzichten van gepubliceerde Europese voorstellen te bezien of voorstellen al dan niet in behandeling worden genomen.

8. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

De commissie besluit geen thema's voor te stellen voor de inhoudelijke gespreksrondes tijdens de ambassadeursconferentie op woensdag 29 maart 2023.
Het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) meldt zich aan voor deelname aan deze conferentie. Leden kunnen zich desgewenst nog via de griffie aanmelden.

9. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de brief van de minister voor N&S van 13 januari jl. over de uitstel van de beantwoording van de schriftelijke vragen over de technische briefing inzake de stikstofproblematiek, besluit de commissie de minister per brief te verzoeken de beantwoording uiterlijk op 3 februari 2023 aan de Kamer te sturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer