Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 januari 2023
1. Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

Verslag schriftelijk overleg (36059, D)

De commissies besluiten in afwezigheid van het lid Dessing (FVD) hem de gelegenheid te bieden om inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. Indien deze inbreng uitblijft, besluiten zij aan de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 8 december 2022 de status 'voor kennisgeving aangenomen' toe te kennen.

Aanvulling
Het lid Dessing (FVD) heeft op 22 januari 2023 aan de griffie laten weten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om vervolgvragen in te dienen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer