Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 17 januari 2023
1. Tussentijdse evaluatie Invest-NL

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van Financiën, van 8 december 2022 (35123, S)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Herfstpakket Europees Semester

Brief van de ministers van EZK en van Financiën over kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2023; Europees Semester 2023

De commissies besluiten de brief van de ministers van EZK en van Financiën van 19 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer