Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 januari 2023
1. Stand van zaken Omgevingswet

De commissies besluiten met betrekking tot de stand van zaken van de Omgevingswet als volgt:

1. het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) zal worden uitgenodigd om op 7 februari 2023 een toelichting te geven op zijn advies inzake het plan van aanpak Indringend Ketentesten Fase 3 (IKT 3) en daarbij ook duiding te geven aan de resultaten van het IKT 3 die alsdan beschikbaar zullen zijn;

2. het AcICT zal worden verzocht toe te lichten waarom het de voorkeur geeft aan een besloten bijeenkomst;

3. de commissies bespreken de stand van zaken Omgevingswet op 31 januari 2023 opnieuw, wanneer de toegezegde voortgangsbrief is ontvangen;

4. de commissies verzoeken de griffie na te gaan wanneer de resultaten van het Indringend Ketentesten Fase 4 beschikbaar zullen zijn;

5. de commissies bepalen een datum voor plenaire behandeling van het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet na het gesprek met het AcICT op 7 februari 2023 en stemmen deze plenaire behandeling af op de behandeling in de Tweede Kamer;

6. de commissies verzoeken de griffie een overzicht op te stellen van alle partijen die deze Kamerperiode zijn uitgenodigd voor deskundigenbijeenkomsten en aanverwante bijeenkomsten, en die benaderd kunnen worden voor een position paper met hun standpunt inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

2. 33118 / 34986, ES

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van documenten betreffende conceptadvies AcICT; Omgevingsrecht

De commissies besluiten om op 31 januari 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brief van 23 december 2022 (33118/34986, ES).

3. Mededelingen en informatie

De commissies besluiten de o.a. bij het lid Kluit (GroenLinks) en het lid Klip-Martin (VVD) levende vragen over de Evaluatiecommissie Omgevingswet te betrekken bij een nader schriftelijk overleg over de stand van zaken Omgevingswet.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra