Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 januari 2023
1. 35920

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

De commissie besluit de Kamer voor te stellen op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen over het wetsvoorstel. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt op dinsdag 31 januari 2023 in de commissie geagendeerd. Verder wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), de ChristenUnie (Verkerk) en de SGP (Schalk).

De commissievoorzitter wordt verzocht te informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de toezending van geconsolideerde wetsteksten.

2. 36200 VIII, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW en de staatssecretaris van OCW over halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

De commissie besluit de brief van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2022 (36200 VIII, D) inzake het rappel toezeggingen OCW voor kennisgeving aan te nemen. Op basis van deze brief besluit de commissie:
- toezegging T02448 als deels voldaan te blijven beschouwen in afwachting van de Balans van de Wetenschap van het Rathenau Instituut en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
- toezegging T03060 als deels voldaan te blijven aanmerken.
- toezeggingen T03078 en T03079 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2023.
- toezeggingen T03348 en T03351 te bespreken bij het volgende agendapunt.

3. T03348 en T03351

Toezegging Beleidsaanpassing Nationaal Museaal Aankoopfonds (35.984); Toezegging Kabinetsreactie op advies van de Commissie Collectie Nederland (35.984)

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris Cultuur en Media van 27 december 2022 (35984, O), op 31 januari 2023 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg. Tevens besluit de commissie de toezeggingen T03348 en T03351 als voldaan aan te merken.

4. T03201

Toezegging Toezenden stukken rondom burgerschapsopdracht (35.352); Brief van de minister voor PVO over afschriften brieven vrij en veilig onderwijs van 4 maart 2022 en 18 november 2022; Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De commissie besluit de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 20 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra