Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 december 2022
1. Stand van zaken Omgevingswet

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het Indringend Ketentesten Fase 3 en ter aanbieding van het voortgangsoverzicht oktober 2022; Brief van de minister voor VRO over de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Inbreng voor (nader) schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brieven van 28 november (33118/34986, EP) respectievelijk 16 december 2022 (33118/34986, ER) wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Fiers).

De commissies besluiten het Adviescollege ICT-toetsing te vragen of het bereid is een nieuw advies te geven op een gelijksoortige vraagstelling over de werking van het DSO als eerder gebruikt en, indien bereid, op welke termijn dit advies kan worden gegeven. Hierbij zal het Adviescollege ook expliciet worden gevraagd of zijn onafhankelijke positie gewaarborgd is. De commissies besluiten dit onderwerp en de reactie van het Adviescollege opnieuw te agenderen op 17 januari 2023.

De commissies stellen vast thans geen behoefte te hebben aan een deskundigenbijeenkomst. Zij besluiten in plaats daarvan op 17 januari 2023 te inventariseren welke partijen benaderd zullen worden voor een position paper met hun standpunt inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De commissies besluiten thans niet over te gaan tot het (onder voorbehoud) voorstellen van een datum voor de plenaire behandeling van het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit onderwerp zal eveneens opnieuw worden geagendeerd op 17 januari 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra