Kamer steunt belastingplannen; 7 moties aangenomenDe Eerste Kamer stemde dinsdag 20 december in met 11 belastingplannen: het Pakket Belastingplan 2023 en andere wetsvoorstellen die betrekking hebben op het fiscale beleid van het kabinet. Ook zijn zeven van de veertien tijdens het debat ingediende moties aangenomen.


Aangenomen moties

De motie-Koffeman c.s. verzoekt de regering voor het Belastingplan 2024 te bezien hoe het marginale tarief voor een modaal inkomen beduidend lager kan worden dan het marginale tarief voor een topinkomen.

De motie-Koffeman c.s. verzoekt de regering voor 15 januari 2023 met de beloofde brief met oplossingsrichtingen te komen en aan te geven of en op welke wijze chronisch zieken aanspraak kunnen maken op het noodfonds energie.

De motie-Koffeman c.s. verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van implementatie van (een deel) van de aanbevelingen uit het Ex’tak project.

De motie-Van Rooijen c.s. verzoekt de regering, indien het wetsvoorstel Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208) wordt aanvaard, de afschaffing van de inkomensondersteuning AOW(IOAOW) alsnog ongedaan te maken en met een nieuw wetsvoorstel te komen om de IOAOW weer in te voeren uiterlijk 1 januari 2025.

De motie-Schalk c.s. verzoekt de regering de motie van de Eerste Kamer om bij de uitfasering van de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK) een redelijke overgangsregeling te hanteren alsnog uit te voeren door bij de Voorjaarsnota 2023 een voorstel voor een overgangsregeling te doen, zoals verzocht in de aangenomen motie.

De motie-Essers c.s. verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welke ANBI’s getroffen worden door de door het kabinet voorgestelde aftopping en roept de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst voorts op deze maatregel niet uit te voeren dan nadat dit onderzoek is uitgevoerd en de Kamer over de uitkomsten daarvan in geïnformeerd.

De motie-Otten c.s. verzoekt de regering te onderzoeken hoe de fiscale belemmeringen bij het schenken aan ANBI’s vanuit een vennootschap weggenomen kunnen worden en hierover de Kamer in s 2023 te informeren.


Verworpen moties

De motie-Koffeman c.s. verzoekt het kabinet te onderzoeken of, en op welke wijze, via fiscale prikkels zoals het verlagen of afschaffen van de btw op nachtstroom het gebruik van nachtstroom kan worden bevorderd.

De motie-Koffeman c.s. verzoekt de regering te onderzoeken hoe de fondsen die beschikbaar zijn voor de LIV (Lage Inkomens Voordeel)-regeling direct ten goede kunnen komen van werknemers.

De motie-Koffeman c.s. verzoekt de regering te onderzoeken of ook pvt-panelen vrijgesteld kunnen worden van btw en dit voorstel op te nemen in het Belastingplan 2024, indien dit volgens de btw-richtlijn mogelijk is en verzoekt de regering tevens te pleiten voor aanpassing van de btw-richtlijn of de interpretatie ervan om een vrijstelling voor pvt-panelen mogelijk te maken indien dit volgens de btw-richtlijn nu nog niet mogelijk is.

De motie-Van Rooijen c.s. verzoekt de regering om het indienen van de Rijksbegroting structureel enige maanden eerder te doen plaatsvinden en daarvoor Prinsjesdag te verplaatsen naar een vaste dag in het voorjaar.

De motie-Van Rooijen c.s. verzoekt de regering de koppeling van de afbouw van de algemene heffingskorting aan het verzamelinkomen van box 1, 2 en 3 te heroverwegen.

De motie-Raven c.s. verzoekt de regering om de financiële consequenties te onderzoeken indien de toetsingsinkomens geldend voor alle toeslagen gelijk worden getrokken op een zodanig niveau dat extra werken loont en de armoedeval zich niet kan voordoen en deze gedachte in de begroting 2024 te verwerken en daarna een indexering op deze toetsingsinkomen toe te passen.


Aangehouden motie

De motie-Van Rooijen c.s. verzoekt de regering met een novelle te komen om het onderwerp afschaffing IOAOW uit wetsvoorstel 36.208 te verwijderen, en een aangepast wetsvoorstel in te dienen over de andere twee voorstellen uit het oorspronkelijke wetsvoorstel Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208).


Debat 12 en 13 december

Tijdens het debat over het Pakket Belastingplan 2023 bleek een groot deel van de Kamer blij met de stappen die door het kabinet worden gezet om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Over de invulling van die vereenvoudiging liepen de meningen wel uiteen. De woordvoerders spraken in meer of mindere mate over het belang van herstel van vertrouwen in de overheid dat nodig is na onder andere de toeslagenaffaire en de onrust over de vermogensrendementsheffing. Ook gaf een aantal van hen aan dat de hoeveelheid aan voorstellen en de korte tijdspanne om deze te kunnen bestuderen volgend jaar anders moet. De Kamer pleitte al eerder, en ook tijdens dit debat, om de begrotingscyclus te vervroegen en niet langer te concentreren in de periode tussen Prinsjesdag en 1 januari. Behalve over deze onderwerpen ging het debat onder andere ook over belastingen om de energietransitie te versnellen, de Belastingdienst, de marginale druk, de koopkracht, het belasten van vermogen en de kinderopvang.

Veel woordvoerders waren verder ontevreden over het koppelen van meerdere regelingen in één wetsvoorstel, waardoor het lastig is om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Tegenstemmen vanwege één regeling die een meerderheid slecht vindt, betekent dat er ook regelingen niet worden doorgevoerd waar de Kamer inhoudelijk wel achter staat. De Eerste Kamer heeft al meerdere moties aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht niet langer verschillende regelingen die inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben, te koppelen in één wetsvoorstel. Senator Van Rooijen (50PLUS) vroeg een interpellatie aan met minister Schouten over het voorstel om de inkomensondersteuning voor AOW’ers (IOAOW) af te schaffen, een regeling die in het gecombineerde wetsvoorstel zit. De interpellatie zal 20 december plaatsvinden. Hij deed dit naar aanleiding van een brief van de regering dat het een motie van de Eerste Kamer niet zal uitvoeren. In de motie van 22 november wordt de regering verzocht de verlaging van de IOAOW terug te draaien en de IOAOW derhalve weer te verhogen tot het oude niveau op 1 juli 2023.Deel dit item: