Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- 36200 L

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het begrotingswetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

De commissies zijn voornemens in het voorjaar van 2023 een beleidsdebat te houden over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer