Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 december 2022
1. 36220

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

Na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. 36200 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36200 XIII) af te doen als hamerstuk.

3. 36200 XIV

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV) af te doen als hamerstuk.

4. Gasleveringszekerheid en gasopslagen - toezegging T03449

Brief van de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van EZK van 9 december 2022 (29023 / 35216, W)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van EZK van 9 december 2022 (29023/ 35216, W) voor kennisgeving aan te nemen en de status van de toezegging T03449 aan te merken als voldaan.

5. Rondvraag

Leden die gevolg willen geven aan door de minister van LNV gestuurde uitnodiging voor de Grüne Woche in januari 2023 (36200 XIV, B), kunnen dat laten weten aan de griffie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer