Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35.145)

- 35145, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie bespreekt dat het wenselijk is dat indien een fractie inbreng levert tijdens een vergadering deze fractie is vertegenwoordigd, zodat de inbreng desgewenst ter discussie kan worden gesteld.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra