Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208)

- Pakket Belastingplan 2023 c.a.

De commissie wenst, naast de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, graag de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen uit te nodigen voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a. op 12 en 13 december 2022. De staf gaat nog na of voor de behandeling van de Wet minimum Co2-prijs industrie (36206) de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie wenselijk is.

De commissie stelt voor om op maandag 12 december 2022 16.00 uur aan te vangen met de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a.

- 36208

Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Helene de Man