Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 november 2022
1. Beleidsdebat fondsen (en andere initiatieven) - instelling, positie en onderlinge verhouding

De commissies spreken de wens uit om de Kamervoorzitter voor te stellen om in het voorjaar van 2023 een beleidsdebat te houden over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven.

De leden Van Ballekom (VVD), Otten (Fractie-Otten) en Crone (PvdA) bieden aan om de voorbereiding van het beleidsdebat ter hand te nemen.

Ter voorbereiding stellen de commissies zich voor een gesprek te voeren met de Algemene Rekenkamer over dit onderwerp. Verder geven zij aan het gemeentefonds niet te willen betrekken bij de te bespreken fondsen. Het lid Crone (PvdA) wijst op de relevante motie Vendrik c.s. over de samenhang tussen fondsen (35976, G).

2. Herfstpakket Europees Semester

De commissies besluiten de bespreking van het Herfstpakket aan te houden totdat de kabinetsappreciatie van het herfstpakket van het Europees Semester is ontvangen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man