Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2022 (35.925)

- 35984 / 35925, N

Brief van de staatssecretaris van OCW over stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur; Miljoenennota 2022

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2022 (35984 / 35925, N):

- toezegging T03349 als openstaand te blijven aanmerken en in schriftelijk overleg te treden. Het lid Veldhoen (GroenLinks) zal hiervoor zo spoedig mogelijk inbreng leveren;
- toezegging T03341 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de publicatie van de onderzoeksresultaten door de Boekmanstichting;
- toezegging T03353 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023;
- toezegging T03350 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra