Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 (36.204)

- Behandeling pakket Belastingplan 2023

De commissie verzoekt de voorzitter om bij het ministerie van Financiën na te gaan wat de planning is van de Fiscale verzamelwet 2023 (36107) en de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36063) en wat de eventuele gevolgen zijn van een behandeling (onder voorbehoud van aanvaarding door de Tweede Kamer) los van het pakket Belastingplan 2023 dan wel na 1 januari 2023. Los van het Belastingplan, wordt de voorzitter ook verzocht na te gaan wat de planning is ten aanzien van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35496) en Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35929). De commissie bespreekt in een volgende vergadering opnieuw de planning van de genoemde wetsvoorstellen.

De commissie besluit verder om de technische briefing over het pakket Belastingplan 2023 zoals gebruikelijk besloten te houden op 14 november 2022. De commissie spreekt de voorkeur uit voor een digitale of hybride briefing.
Woordvoerders voor het Belastingplan zullen onder andere zijn: de leden Geerdink (VVD), Essers (CDA), De Boer (GroenLinks), Van Strien (PVV) en Schalk (SGP). De woordvoerders geven aan alle relevante stukken van de Tweede Kamerbehandeling van het Belastingplan op papier te willen ontvangen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man