Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 oktober 2022
1. Stand van zaken Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over planning voortgang van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies bespreken de mogelijkheid om naar aanleiding van de procesbrief van 7 oktober jl. met de minister voor VRO in schriftelijk overleg te treden. Daaraan bestaat bij de aanwezige leden geen behoefte.

In dit kader wordt ook de eerder door de fractie van de PvdD (Nicolaï; afwezig) aangegeven wens besproken om het conceptadvies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) en de reactie vanuit het ministerie daarop met inbegrip van alle relevante bijbehorende notities bij de minister op te vragen. Deze wens werd gesteund door de fractie van de SP (Janssen; eveneens afwezig).
De overige aanwezige fracties geven aan het opvragen van bedoelde stukken niet noodzakelijk en/of wenselijk te achten, maar het stellen van deze vragen evenmin te willen verhinderen.
De commissies verzoeken de voorzitter bij de fracties van de SP en de PvdD na te gaan of zij ermee in kunnen stemmen om de vraag in hoeverre er na consultatie van het ministerie nog wijzigingen in bedoeld advies zijn aangebracht op te sparen tot het gesprek met het AcICT op 18 oktober a.s., dan wel daarna aan de minister voor te leggen.

De commissies besluiten in te stemmen met het verzoek van Deloitte om ook de opdrachtgever van het in de zomer verschenen rapport "Eindrapportage DSO LV Quickscan Go Live' uit te nodigen voor vorenbedoeld gesprek op 18 oktober a.s.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra