Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 oktober 2022
1. Stikstofproblematiek

De commissie besluit het ministerie van LNV te verzoeken een technische briefing te verzorgen over de geïnventariseerde onderwerpen op 15 november 2022.
Voorts besluit zij de datum voor inbreng schriftelijk overleg te verschuiven naar een nader te bepalen datum na de technische briefing.

2. Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 14 september 2022 (35603 / 36094, L)

De commissie besluit, na kennisneming van de recente behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit in de Tweede Kamer, dat de reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken en klimaat in de brief van 14 september (35603/36094, L) afdoende is.

3. Kennismakingsgesprek minister van LNV

De commissie besluit om een kennismakingsgesprek te houden met de nieuwe minister van LNV, de heer P. Adema. De staf wordt verzocht om in overleg met het ministerie hiervoor een geschikte datum te inventariseren.

4. Technische briefing Raad van State over klimaatnota 2022

De commissie neemt met instemming kennis van de bereidheid van de Raad van State om voor de leden van de commissie een technische briefing te verzorgen over het advies inzake de definitieve klimaatnota 2022. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een openbare bijeenkomst, te houden op dinsdag 29 november 2022.

5. Mededelingen en informatie

a. Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV a.i. van 28 september 2022 (33037, AL) inzake de conceptbeschikking derogatie, merkt het lid Kluit (GL) op behoefte te hebben aan een actuele (algemene) wetgevingsagenda van het ministerie van LNV, waarin tevens de planning met betrekking tot dit onderwerp inzichtelijk wordt gemaakt.
De commissie verzoekt de staf om na te gaan of het ministerie de Kamer deze informatie kan doen toekomen.

b. Ten aanzien van de door de commissies J&V, EZK/LNV en I&A/JBZ geprioriteerde EU-voorstellen inzake aansprakelijkheidsregels voor producten en artificiële intelligentie (COM(2022) 495 en 496), besluit de commissie het voortouw te laten bij de commissie J&V. Die commissie besloot op 4 oktober jl. deze onderwerpen opnieuw te agenderen na ontvangst van de BNC-fiches.

6. Rondvraag

Op verzoek van het lid Dessing (FVD) besluit de commissie om de minister voor Klimaat en Energie een rappelbrief te sturen inzake de beantwoording van de op 3 juni 2022 door de commissies EZK/LNV en IWO gestelde vragen over de Europese voorstellen methaanemissies en gasmarkten uit het Fit for 55-pakket. De reactietermijn was 24 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer