Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 oktober 2022
1. 35920

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Krijnen/Fiers), D66 (Pijlman), ChristenUnie (Verkerk) en de SGP (Schalk).

2. T02200 / 34109, L

Brief van de staatssecretaris van OCW ter aanbieding van eindrapport 'Beleidsdoorlichting Erfgoed'; Erfgoedwet; Toezegging Wetsevaluatie (34.109)

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 september 2022 (34109,L), de beleidsreactie af te wachten alvorens inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De commissie verzoekt de staf om na te vragen wanneer de Kamer de beleidsreactie tegemoet kan zien, c.q. wat met 'begin 2023' wordt bedoeld.

Voorts besluit de commissie om toezegging T02200 als voldaan aan te merken.

3. Halfjaarlijks toezeggingenrappel staatssecretaris van OCW

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van 6 oktober 2022 van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35925 VIII, I), de toezegging T03062 als 'openstaand' te blijven aanmerken en de deadline te verzetten naar 1 juli 2023. Voorts besluit zij de toezeggingen T03080 en T03082 als 'openstaand' te blijven aanmerken en de deadlines te verzetten naar 1 januari 2023.

De commissie spreekt de verwachting uit bij ontvangst van nadere informatie van de staatssecretaris in schriftelijk overleg te willen treden.

4. Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter heeft heden, in aanwezigheid van de leden Krijnen (GroenLinks) en Fiers (PvdA), een petitie over het bevriezen van de rente op de studieschuld van de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United in ontvangst genomen. Hij geeft hierover een korte terugkoppeling aan de overige commissieleden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra