Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35.925 XIV, H)

- Hyperscale datacenters / 32813 AO

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over hyperscale datacenters; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor VRO van 26 september 2022 (32813, AO) en besluit om op 18 oktober 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.
De commissie besluit de status van de moties-Koffeman c.s. (35925, XIV, H en 35925, XIV, K) van "niet uitgevoerd" te handhaven.
Tevens besluit de commissie dat de behandeling van het Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met instructieregels voor hyperscale datacentra nog niet als afgerond kan worden beschouwd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra