Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 september 2022
1. 36071

Wet kiescollege niet-ingezetenen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Talsma), SP (Kox) en SGP (Schalk). Tevens besluit de commissie de Kamervoorzitter voor te stellen het wetsvoorstel plenair te behandelen op 11 oktober 2022.

2. 35772

Verbetering adreskwaliteit in de basisregistratie personen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 34430, AE

Brief van de minister van BZK en de minister voor Rechtsbescherming met een overzicht op hoofdlijnen van aspecten bij verschillende varianten van constitutionele toetsing; Staatscommissie Parlementair Stelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van den Berg), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole) en SP (Kox).

4. 34453

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit een brief aan de minister voor VRO te sturen met nadere vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

5. 33328 / 35112, AD

Brief van de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid; Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

6. 35621 / 35619, F

Brief van de minister van BZK over de aanpak van de evaluaties inzake de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst; Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rombouts), D66 (Dittrich), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en FVD (Dessing).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman