Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 27 september 2022
1. Stikstofproblematiek

De commissie houdt vast aan het op 13 september jl. genomen besluit om het ministerie van LNV te verzoeken op een nog nader te bepalen datum een technische briefing te verzorgen over enkele specifieke aspecten die raken aan de stikstofproblematiek. De commissie bespreekt de daarvoor door de leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (PvdD) geïnventariseerde onderwerpen. Om ook andere fracties nog de gelegenheid te bieden voorstellen te doen voor de briefing en zo te komen tot een goede afbakening van onderwerpen, besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen in de eerstvolgende vergadering op 11 oktober a.s.
De staf wordt gevraagd alvast na te gaan op welke datum de technische briefing zou kunnen worden ingepland.
Tevens besluit de commissie op 11 oktober 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg inzake de stikstofproblematiek.

2. Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Verslag schriftelijk overleg (33037, AJ) en brieven van 15 juli 2022 en 5 september 2022 inzake stand van zaken derogatie (33037, AI en 33037, AK

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Concept-Klimaatnota en ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Brieven van de minister voor Klimaat en Energie van 20 september 2022 (32813, AN) en van 2 juni 2022 (32813, AH)

De commissie besluit de behandeling van de concept-klimaatnota in de Tweede Kamer af te wachten en te zijner tijd opnieuw te agenderen in samenhang met de definitieve klimaatnota en de door het Planbureau voor de Leefomgeving (PbL) op te stellen klimaat- en energieverkenning (KEV 2022). Op basis van artikel 7 van de Klimaatwet dienen laatstgenoemde stukken uiterlijk op 1 november aan beide Kamers te worden aangeboden.
Zij verzoekt de staf alvast na te gaan of de Raad van State, evenals afgelopen jaar, bereid is een technische briefing te verzorgen over het op grond van de Klimaatwet uit te brengen advies over de definitieve klimaatnota.

4. Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag schriftelijk overleg (32813 / 35668, AM)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdD (Koffeman) en de SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 14 september 2022 (35603 / 36094, L)

De commissie besluit de behandeling van deze voorhang in de Tweede Kamer af te wachten en de brief van 14 september 2022 (35603 / 36094, L) opnieuw te agenderen op 11 oktober 2022.

6. Toepassen rijkscoördinatieregeling op het project Delta Corridor

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 9 september 2022 (I/II 29826, A / 149)

De commissie besluit het door de minister voor Klimaat en Energie op grond van artikel 3.35, negende lid, van de Wet ruimtelijke ordening voorgelegde besluit, waarin hij met toepassing van artikel 3.35, eerste lid, van die wet de rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaart op het project Delta Corridor, in behandeling te nemen. In het kader van die behandeling levert de fractie van GroenLinks (Kluit) heden inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber-Van de Klashorst) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

8. Mededelingen en informatie

Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt het Werkprogramma 2023 van het Adviescollege Veiligheid Groningen (33529, N) op de website tevens op te nemen bij het Kamerstukdossier inzake de versterkingsoperatie (35603).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer