Stemming Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota)Verslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 19.34 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-X).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van Buitenlandse Zaken, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer.

We beginnen met de stemming over het wetsvoorstel 36120-X, Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2022. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Van Dijk, namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk (SGP):

Ik heb ook een stemverklaring ten aanzien van de NAVO. Dat kan allebei? Prima.

Allereerst ten aanzien van het Defensiematerieelfonds. Vrede bestaat soms slechts bij de gratie van het zwaard. Tegelijkertijd hebben we in de politiek jarenlang geopereerd alsof de wereldvrede al was uitgebroken. Daarin lijkt nu een kentering te komen; hopelijk een versnelde eerste stap naar versterking van onze defensie. De SGP steunt daarom van harte de nu voorgenomen investeringen.

Dan de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Deze toetreding is ingrijpend, mede vanwege de forse geopolitieke consequenties. De NAVO krijgt er 1.340 kilometer aan directe grenzen met Rusland bij, en daar moeten we niet lichtvaardig over denken. Voor zowel Finland als Zweden geldt dat het landen zijn die streven naar vrede en vriendschappelijke betrekkingen en die materieel voldoen aan alle relevante criteria voor NAVO-toetreding, terwijl hun toetreding geen afbreuk doet aan de capaciteiten en de slagkracht van de NAVO. Daarom steunt de SGP van harte deze toetreding.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de OSF en 50PLUS afwezig zijn.