Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2022
1. 36120 VII

Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 34972 en 35868

Novelle Wet digitale overheid; Wet digitale overheid

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van den Berg), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Dittrich) en PVV (Van Hattem).

3. 35657

Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel plenair te kunnen behandelen op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum z.s.m. na het zomerreces.

4. 35772

Verbetering adreskwaliteit in de basisregistratie personen

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot na ontvangst van de uitkomsten van het CBS-onderzoek over de kwaliteit van de BRP. Tevens besluit de commissie de stuiting van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit op te heffen.

5. 34430, AE

Brief van de minister van BZK en de minister voor Rechtsbescherming met een overzicht op hoofdlijnen van aspecten bij verschillende varianten van constitutionele toetsing; Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie besluit de status van toezegging T03033 als voldaan aan te merken en de fracties gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 27 september 2022.

6. 33797

Brief van de minister voor VRO met de beantwoording van vragen over het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Zaanstad voor gebiedsaanwijzingen; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en op 13 september 2022 opnieuw te agenderen om te bezien of de minister voor VRO tevens een reactie op de brief van 14 juni 2022 over het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Dordrecht aan de Kamer heeft doen toekomen.

7. 27926 / 32847, M

Brief van de minister voor VRO over een aantal aangekondigde onderzoeken op het terrein van de volkshuisvesting; Huurbeleid

De commissie besluit de brief van 6 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

8. Mededelingen en informatie

De minister voor VRO heeft op 12 juli 2022 een reactie gestuurd op de nadere vragen van de commissie inzake de Wkb. Deze brief zal op 13 september 2022 geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman