36.158

Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheidDit wetsvoorstel implementeert acht (wijzigingen van) EU-verordeningen om te zorgen voor veilige en betere reizigersmobiliteit naar en binnen Europa. Het doel is om tekortkomingen op dit gebied aan te pakken. Te denken valt aan het optimaliseren van de bestaande informatiesystemen, het ontwikkelen van systemen om informatielacunes op te vullen en het waarborgen van de interoperabiliteit van de systemen.

Met de uitvoering van de EU-verordeningen komen er twee nieuwe systemen, te weten het EES en het Etias. Het EES is een nieuw systeem voor het grensbeheer en ziet met name in op de in- en uitreis van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden. Het Etias is een nieuw Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem, waarmee vóór de afreis van niet-visumplichtige onderdanen van derde landen kan worden bepaald of zij in aanmerking komen voor toegang tot het Schengengebied. Ook wordt daarmee bepaald of hun inreis een veiligheidsrisico, een risico op het gebied van illegale immigratie of een hoog epidemiologisch risico vormt. Daarnaast worden de bestaande VIS en SIS systemen geoptimaliseerd en wordt er ingezet op betere informatie uitwisseling tussen de systemen.

Met dit wetsvoorstel worden autoriteiten aangewezen om bepaalde taken uit de verordeningen uit te voeren of wordt dit gedelegeerd naar een AMvB. Ook worden in dit voorstel verschillende aspecten van de nationale verwerking van persoonsgegevens nader geregeld. Verder omvat het voorstel een geheimhoudingsplicht voor nationale verwerkingen in het kader van de SIS-verordeningen. Tevens is voorzien in doelstellingen voor het doorzoeken van het gemeenschappelijk identificatieregister ter identificatie van verdachten en veroordeelden door nationale autoriteiten. Ook krijgt de AP de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen indien er bij het verwerken van politiegegevens of strafrechtelijke gegevens in strijd wordt gehandeld met bepaalde voorschriften uit de verordeningen. Een verordening werkt rechtstreeks door in Nederland. Met dit wetsvoorstel wordt de uitvoering daarvan nader geregeld. Delen van deze verordeningen zijn direct in werking getreden. Andere delen zullen naar verwachting in 2023 in werking treden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 9 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2022

titel

Regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten