Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 juni 2022
1. 35893

Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Blécourt-Wouterse) en de PVV (Van Kesteren).

2. 36106

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

De commissie stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen tenzij het lid Ganzevoort (GroenLinks) wenst vast te houden aan een kort plenair debat op 5 of 12 juli 2022. Gelet op zijn afwezigheid tijdens de commissievergadering, zal de commissievoorzitter navraag doen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van een stemming met stemverklaringen genoemd.
ADDENDUM: over het wetsvoorstel kan op 5 juli 2022 gestemd worden.

3. 35788, H / 35788, Y / toezegging T02067

Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs; Kabinetsformatie 2021; Toezegging Macro-economische effecten (34.035)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Fiers) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. 35282, J

Brief van de minister van OCW over internationalisering in het hoger onderwijs en de voortgang van wetsvoorstel Wet Taal en Toegankelijkheid; Wet taal en toegankelijkheid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Fiers). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. 31288, M

Brief van de minister van OCW met hoofddoelen en beleidskeuzes voor Hoger Onderwijs en Wetenschap; Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juni 2022 (31288, M) voor kennisgeving aan te nemen.

6. Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Voorjaarsnota)

Na een inventarisatie constateert de commissie dat vooralsnog geen van de fracties een plenair debat wenst over het wetsvoorstel inzake de wijziging van de begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2022.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra