Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 juni 2022
1. Nabespreking mondeling overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet

De commissies bespreken het mondeling overleg over de Omgevingswet dat zij in de ochtend hadden met de minister voor VRO na. De commissies besluiten de Voorzitter van de Kamer te verzoeken op korte termijn een kort plenair debat in te plannen om gelegenheid te geven voor het indienen van een of meer moties.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra