Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35.925 XIV, H)

- 34287/29383, U en toezeggingen T03276 en T03277

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten (MER’en); Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&W van 7 juni 2022 (34287/29383, U) voor kennisgeving aan en besluit het onderwerp opnieuw ter bespreking te agenderen na het zomerreces. De commissie besluit de toezeggingen T03276 en T03277 als "openstaand" te blijven beschouwen. Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de commissiestaf in het kader van toezegging T03277 ambtelijk na te gaan wanneer het toegezegde overzicht van de verschillende bestuurlijke overleggen waarin de kwaliteit van de verschillende milieueffectrapportages (mer’s) (periodiek) kan worden geagendeerd aan de Kamer wordt verstrekt.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra