Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 juni 2022




Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2022 (35.925)

- 35925 EK, V

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Miljoenennota 2022

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg (35925, V) aan te houden en in een volgende vergadering opnieuw te agenderen. Op verzoek van het lid Vendrik (GroenLinks) spreekt de commissie de wens uit om een afschrift te ontvangen van de Tweede Kamerbrief van de minister van Financiën van 22 mei jl. over de brede welvaart in de begrotingssystematiek, ten einde dit bij de bespreking te kunnen betrekken.

- 32140 EK, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

De commissie verzoekt de griffie ambtelijk bevestiging te vragen dat de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 3 juni 2022 (EK 32140, M) de in de brief van 13 april 2022 (EK 35925, T) aangekondigde brief is met de voorgenomen fiscale wijzigingen in het pakket Belastingplan 2023.

De commissie besluit op 5 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over onderhavige brief.

Het lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) vraagt de griffie om nogmaals ambtelijk bij het ministerie het verzoek neer te leggen voor een formeel bericht over de wijze van uitvoering van de Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (EK 35927, K).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman