Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 32140 EK, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

De commissie verzoekt de griffie ambtelijk bevestiging te vragen dat de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 3 juni 2022 (EK 32140, M) de in de brief van 13 april 2022 (EK 35925, T) aangekondigde brief is met de voorgenomen fiscale wijzigingen in het pakket Belastingplan 2023.

De commissie besluit op 5 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over onderhavige brief.

Het lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) vraagt de griffie om nogmaals ambtelijk bij het ministerie het verzoek neer te leggen voor een formeel bericht over de wijze van uitvoering van de Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (EK 35927, K).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman