Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 juni 2022
1. 36106

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Rietkerk) en door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk. De regering wordt gevraagd de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 24 juni 2022 toe te zenden, opdat de commissie op 28 juni 2022 een voorstel kan doen voor de plenaire afhandeling van het wetsvoorstel vóór het aanstaande zomerreces, zoals verzocht door de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (36106, A).

2. 35282, J

Brief van de minister van OCW over internationalisering in het hoger onderwijs en de voortgang van wetsvoorstel Wet Taal en Toegankelijkheid; Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2022 (35282, J), op 28 juni 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

3. Nabespreking gesprek met de Onderwijsraad

De commissie bespreekt het gesprek met de Onderwijsraad van 14 juni 2022 na. Een aantal leden doet de suggestie om het nog te verschijnen advies van de Onderwijsraad over taal- en rekenvaardigheden, dat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 wordt gepubliceerd, te bespreken met de Onderwijsraad. Wanneer het advies is gepubliceerd, zal het geagendeerd worden, zodat een beslissing genomen kan worden over (de planning van) een nieuw gesprek met de Onderwijsraad.

4. Uitnodiging kennismakingsborrel op het ministerie van OCW

De commissie gaat graag in op de uitnodiging voor een kennismakingsborrel met de bewindslieden op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 27 september 2022. Kort na het reces zal geïnventariseerd worden welke leden deelnemen, gelet op eventuele plenaire verplichtingen op deze dag.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra