Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 14 juni 2022
1. 35925, U

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW en de staatssecretaris van I&W over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022; Miljoenennota 2022

De commissies nemen het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW en de staatssecretaris van I&W over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 (35925, U) voor kennisgeving aan.

2. Rondvraag

Het lid Van Rooijen (50PLUS) verzoekt de commissiestaf om de uitvoering van de motie-Van Rooijen c.s. over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigden (35927, J) te rappelleren.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl