Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 juni 2022
1. 36034

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 28 juni 2022 te houden.

2. 35871

Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Blécourt), CDA (Rietkerk), GroenLinks (De Boer) en PvdA (Recourt) gezamenlijk, D66 (Dittrich), ChristenUnie (Talsma) en SGP (Van Dijk).

3. 35869

Innovatiewet Strafvordering

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

4. 35925 VI, K

Brief van de minister van J&V met betrekking tot de fraudekwestie bij het kantoor van de Landsadvocaat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PVV (Bezaan) en PvdD (Nicolaï).

5. 35925 VI, J

Reactie op rappel openstaande toezeggingen

De commissie besluit de status van toezeggingen T02604, T02771 en T03289 als voldaan aan te merken.
De deadline van toezeggingen T02983, T02984, T03302, T03303, T03281, T03284, T03285 wordt verschoven naar 1 juli 2022. Deze toezeggingen zullen in de vergadering van 5 juli 2022 opnieuw worden geagendeerd om te bezien of de status van de toezeggingen kan worden gewijzigd.
De deadline van toezeggingen T03282, T03283 en T03304 wordt verschoven naar 1 januari 2023.
De status van toezegging T03283 wordt gewijzigd in deels voldaan.
De status van toezegging T02482 blijft ongewijzigd (openstaand). De commissie besluit een commissiebrief over toezegging T02482 te sturen met een verduidelijking op welk vlak de informatie nog niet toereikend is.

6. T03285

Toezegging Kopie aangifte bij zedendelicten (35.349)

De commissie besluit de status van toezegging T03285 als voldaan aan te merken. De commissie wenst af te wachten hoe de Tweede Kamer het slachtofferbeleid behandelt. De commissie besluit na de zomer te bezien of zij eventueel in schriftelijk overleg wenst te treden met de minister.

7. Rondvraag

Desgevraagd laat de voorzitter weten dat de datum van 21 juni 2022 gehandhaafd blijft voor de hervatting van het debat over de Staat van de rechtsstaat. Vergaderen op maandag 20 juni zal niet nodig zijn nu er geen plenair debat meer is voorzien over de inwerkingtreding van de omgevingswet, maar een mondeling overleg in commissieverband.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren